ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด
dot
bullettest1
bullettest2
bullettest3
bullettest4
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี 115-1-6088-6 และ ธนาคารออมสิน สาขาสระบุรี เลขที่ 0-5051109505-6 สมาชิกโอนเงินแล้ว โปรดโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วย
dot
dot
Newsletter

dot


ข่าวด่วน

 


ประกาศ

   ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด

ที่  ๔  / ๒๕๕๗

เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด

ฯ ส่งหลักฐานสมัครตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗  (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

อ่านประกาศเพิ่มเติม คลิก Toon2557-1.pdf 

ดาวโหลดแบบฟอร์ม คลิก Toon2557-2.pdf

 
 

 

 
 
 
 

ประกาศจาก สสธท.

  2 / 2557

 

   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

เปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2557 - 31 พฤษภาคม 2557  อายุไม่เกิน  60  ปี

ค่าสมัคร 4,040 บาท  คุ้มครอง 1 กรกฎาคม  2557 เวลา 9.00 น.  

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด

     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี  จำกัด  ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖    ห้องประชุมสวนริมเขา  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  และได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่  ชุดที่  ๓๐/๒๕๕๖  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. นายสุพัฒน์                  ปัญจมทุม             ประธานกรรมการ
๒. นางแว่นทิพย์              อำนาคะ               รองประธาน
๓. นายสาโรจน์                ภู่พัฒน์                รองประธาน ทำหน้าที่ผู้จัดการ
๔. นางสุมาลี                    อังคณา                เหรัญญิก
๕. นายประสงค์               รัศมียูงทอง         เลขานุการ
๖. นายกฤษณ์ขจร            เจริญลาภ            กรรมการ
๗. นายประสิทธิ์               มีแก้ว                  กรรมการ
๘. นายสมจิตร                 จำปาดวง             กรรมการ
๙. นายไพศาล                  อินทร์ผาย           กรรมการ
๑๐. นายวัชรพล               ในอรุณ               กรรมการ
๑๑. นายพีระพงษ์            ตามตะคุ             กรรมการ
๑๒ นายร่วม                     มะโนน้อม        กรรมการ
๑๓ นางนุชนภางค์           ภูวสันติ              กรรมการ
๑๔ นางจำรัส                    ประสิว              กรรมการ
๑๕ นางสาววรัญภรณ์        พุ่มคุ้ม              กรรมการ

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด

 ครั้งที่ ๒๑ / ๒๕๕๖

 

เรื่อง  การให้กู้แก่สมาชิก

          อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี  จำกัด   ข้อ ๑๑ ข้อ ๗๘ () และข้อ ๑๐๖ (๓) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒๙ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ได้มีมติให้ใช้ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. ๒๕๕๖   ดังต่อไปนี้ ฯลฯ หากสมาชิกผู้กู้ประสงค์จะยื่นกู้ใหม่ต้องชำระหนี้เงินกู้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ งวด ของเงินกู้สัญญาเดิม หากชำระไม่ถึง ๑๒ งวด สามารถนำเงินมาชำระให้ครบ ๑๒ งวดได้ ฯลฯ อ่านประกาศเพิ่มเติม คลิก  Prakad21-2556.pdf

  

 

 

 

  

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด

 ครั้งที่ ๑๙ / ๒๕๕๖

 

เรื่อง 

 
 
 
การรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
     ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี   จำกัด   ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.. ๒๕๕๔ ประกาศรับสมัครสมาชิกซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง  กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ ไว้ดังนี้  

อ่านประกาศเพิ่มเติม คลิก 

 Prakad19-2556.pdf ดาวโหลดใบสมัครกรรมการดำเนินการ คลิก Prakad19_1-2556.pdf ดาวโหลดใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ คลิก Prakad19_2-2556.pdf 

  

 

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด

 ครั้งที่ ๑๘ / ๒๕๕๖

 

 

   
 
 
 
 
 
 
เรื่อง เงินกู้ฉุกเฉินหากมีหนี้เดิมแล้วกู้ใหม่ , รับเช็คเงินกู้สามัญ / พิเศษ  
และรับชำระหนี้เพื่อลดต้นเงินกู้

     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี  จำกัด  ขอยกเลิกประกาศครั้งที่๑๒/๒๕๕๔ เรื่อง การชำระหนี้เงินกู้เพื่อลดยอดเงิน  เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ จะดำเนินการประมวลผลการเรียกเก็บเงินของสมาชิกทุกหน่วยงาน ในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพื่อส่งรายละเอียดการเรียกเก็บเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการหักเงินต่อไปนั้น จึงให้ใช้ประกาศนี้แทน ตามรายละเอียดดังนี้   อ่านประกาศเพิ่มเติม คลิก  Prakad18-2556.pdf

 

 

ประกาศ

เรื่อง  การให้กู้แก่สมาชิก

ดาวโหลดประกาศ คลิก Prakad4-2556.pdf

ประกาศ

เรื่อง  การให้กู้แก่สมาชิกสมทบ

ดาวโหลดประกาศ คลิก prakad3-2556.pdf

ประกาศ

สมาชิกสามารถเพิ่มหรือลดหุ้น  

ฯลฯ ดังนี้
                  ๑. การเพิ่มหุ้นเกินอัตราที่กำหนดไว้ สมาชิกสามารถเพิ่มหุ้นได้เป็นรายเดือนๆ ละ เท่ากัน และต้องส่งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน จึงมีสิทธิเพิ่มหรือลดหุ้นได้อีก แต่การเพิ่มหุ้นต้องไม่เกินเงินรายได้รายเดือนสุทธิ
                  ๒. การลดหุ้น สมาชิกสามารถลดค่าหุ้นได้เป็นรายเดือนๆละเท่ากันและต้องลดส่งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน จึงมีสิทธิลดหรือเพิ่มหุ้นได้อีก แต่การลดหุ้นต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เงินได้รายเดือนที่กำหนดไว้ในข้อ ๕
                  ๓. การเพิ่มหรือลดหุ้น ต้องยื่นเอกสารแสดงความจำนงภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน
                        ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖
ดาวโหลดประกาศ  คลิก  prakad2-2556.pdf

 

 

  

 ประกาศ
ครั้งที่ ๑๙ / ๒๕๕๕

เรื่อง การขอรับเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิก  

   ๑.สมาชิกเกษียณอายุราชการตั้งแต่ปี๒๕๕๕ ให้ได้รับสวัสดิการ 

ดังนี้   
     ๑.๑. เป็นสมาชิกต่อเนื่องเท่ากับ หรือมากกว่า ๑๐ ปีบัญชี ได้รับเงินสวัสดิการจำนวน (๕ % ของค่าหุ้น ณ ๓๑ ตุลาคม ของปีนั้นๆ) บวก (๑,๐๐๐.- บาท คูณ จำนวนปีที่เป็นสมาชิก) แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
    ๑.๒. เป็นสมาชิกต่อเนื่องไม่ครบ ๑๐ ปีบัญชี เมื่อเป็นสมาชิกต่อเนื่องครบ ๑๐ ปีบัญชี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ เป็นรายเดือนๆ ละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าจะเสียชีวิต

    ๒. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการก่อนปี ๒๕๕๕ เมื่อเป็นสมาชิกต่อเนื่องครบ ๑๐ ปีบัญชี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ เป็นรายเดือนๆ ละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าจะเสียชีวิต

 ๓. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือลาออกจากราชการ เมื่ออายุเท่ากับ หรือมากกว่า ๖๐ ปี และเป็นสมาชิกต่อเนื่องเท่ากับหรือมากกว่า ๑๐ ปีบัญชี จะได้รับเงินสวัสดิการฯ  เป็นราย     เดือนๆ ละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าจะเสียชีวิต

 
(สวัสดิการเกษียณยื่นแบบฟอร์ม ทุกเดือนกันยายน ของทุกปี)
  
   ๔. สวัสดิการวันเกิดสมาชิก เป็นสมาชิกต่อเนื่องมากกว่า ๑๐ ปีบัญชี ให้ได้รับสวัสดิการ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันพาทถ้วน)ในวันเกิดของสมาชิกทุกปี ยกเว้นผู้ที่เกิดวันที่ ๒๙  กุมภาพันธ์ อนุโลมให้รับสวัสดิการวันเกิดในวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
(วันเกิดยื่นแบบฟอร์มแค่ปีแรกเท่านั้น)ฯลฯ
ดาวโหลดแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการฯ คลิก D003.pdf
 

  

กู้ฉุกเฉิน - กู้ฉุกเฉินพิเศษ

  ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕

 กู้ฉุกเฉิน : กู้ได้ ๓ เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐.- บาท ฯลฯ 

กู้ฉุกเฉินพิเศษ : กู้ได้ ๔ เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ฯลฯ คำนวณแล้วเงินเดือนต้องเหลือ ๒๐ % ต้องแนบสลิปเงินเดือนตัวจริงทุกครั้งที่ยื่น

ประกาศ

 

 

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2556
  
ประเภทเงินกู้ ร้อยละต่่อปี
กู้ฉุกเฉิน 6.75
กู้สามัญ,กู้สามัญสวัสดิการ 6.75

 กู้สามัญ ใช้หุ้น และหรือ
ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน 

6.50
กู้พิเศษ  6.50 

ดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 
ประเภทเงินฝาก ร้อยละต่่อปี
ออมทรัพย์ 1.00
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน 3.75
 ( ไม่เสียภาษีฯ )

 

ปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2556

ปันผล 6% (คิดจากยอดหุุ้นสะสมยกมา ต.ค.55 คูณ
6% และรายเดือนคำนวณตามสูตร จาก พ.ย.55 -
ต.ค.56)

เฉลี่ยคืน 7% (คิดจากดอกเบี้ยสะสม พ.ย.55 -
ต.ค.56 คูณ 7% ได้เลย)

  ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ

- ใบขอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการฝากเงิน  คลิก D001.pdf

ใบเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น  คลิก D002.pdf

- ใบยื่นขอรับสวัสดิการวันเกิด / เกษียณ  คลิ D003.pdf

- ใบขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ สสธท.
ดาวโหลด 2 ฉบับนะค่ะ
 
คลิก 

sstt01.pdf  และ sstt02.pdf

 - ใบลาออกจากสหกรณ์ฯ คลิก D004(2).pdf

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์


Copyright © 2011 All Rights Reserved.
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด                      ยิ้มแย้ม        แจ่มใส         ใส่ใจ         บริการ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด
  56 ถนนเทศบาล 3 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
โทร :  0 3622 3806 โทรสาร : 0 3622 3874
E-Mail : coopsbh54@gmail.com